ខ្ញុំសុបិនថាមីងរបស់ខ្ញុំបានឱ្យចិញ្ចៀនមាសដល់ខ្ញុំពេលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ