ខ្ញុំសុបិនថាខ្ញុំកំពុងញ៉ាំផ្លែក្រូចពីមាត់ក្មួយប្រុសដែលរៀបការហើយ។