ឃើញ​ឈាម​រដូវ​តិច​ៗ​ចេញ​តាម​ខោ​នៅ​សាលា ពេល​ចូល​បន្ទប់​ទឹក ឈាម​ហូរ​ចេញ​យ៉ាង​ច្រើន​ក៏​ជូត​ចេញ។