ខ្ញុំឃើញក្នុងសុបិនថាយើងមានពិធីមង្គលការ មិនដឹងថាទៅអ្នកណាទេ ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំទៅទីបញ្ចុះសព តើមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរ?