ខ្ញុំសុបិនឃើញឆ្មាខ្មៅភ្នែកពណ៌បៃតងដែលខ្ញុំបានជួបនៅលើជណ្តើរ តាមពិតមានម្តង នាងកំពុងឈរកំដរខ្ញុំពីចម្ងាយ ខ្ញុំបានទៅរកនាង ហើយប្រាប់នាងថា “ពូឯងមើលខ្ញុំបែបនេះ។
ប្តេជ្ញាចិត្តតែមួយ