ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​មនុស្ស​ម្នាក់​ពាក់​អាវយឺត​ពណ៌​ស្វាយ​ក្នុង​សុបិន​របស់​ស្ត្រី​នៅលីវ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក មនុស្ស​ម្នាក់​នេះ​ចូលចិត្ត​ខ្ញុំ