សូម​សុខ​សាន្ត​ដល់​អ្នក ខ្ញុំ​បាន​រៀបការ​ហើយ​មាន​កូន​បី​នាក់ ខ្ញុំ​យល់​សប្តិ​ថា​មិត្ត​ខ្ញុំ​លួច​កាបូប​ធំ​ពី​ផ្ទះ​ម្តាយ​ខ្ញុំ ហើយ​ក្នុង​កាបូប​មាន​ថ្ងៃ​ស្ងួត ខ្ញុំ​ប្រាប់​គាត់​ថា ម្តាយ​ខ្ញុំ​នឹង​ពិបាក​ចិត្ត​នឹង​អ្នក​ណាស់ បើ​គាត់ ដឹង​ថា​ឯង​លួច​កាល​បរិច្ឆេទ ខ្ញុំ​យក​កាបូប​ពី​នាង ហើយ​បើក​មើល​ថា​មាន​អ្វី​នៅ​ក្នុង​នោះ ខ្ញុំ​បាន​រក​ឃើញ​ក្នុង​នោះ ម៉ូឡូគីយ៉ា​ស្ងួត ហើយ​ខ្ញុំ​នឹង​យក​កាបូប​នោះ​មក​វិញ ហើយ​ខ្ញុំ​ភ្ញាក់​ឡើង​ដូច​ជា