ការបកស្រាយសុបិនអំពីការចុះជណ្តើរយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ