ខ្ញុំយល់សប្តិថា ខ្ញុំនៅលើកំពូលនៃជណ្តើរដែកវែង ហើយខ្ញុំខ្លាចចុះក្រោម ស្រាប់តែធ្មេញមុខមួយរបស់ខ្ញុំបានបាក់លើរនាំងខាងលើនៃជណ្តើរ ហើយវាក៏ឮខ្លាំង។