ការព្យាបាលការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ស្មាជាមួយនឹងថ្នាំ folk