តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកម្ចាត់អង្គែស្បែកក្បាលជារៀងរហូត?