តើ​អ្នក​អង្គុយ​ក្រោម​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​យូរ​ប៉ុណ្ណា​ទើប​មាន​ស្បែក​ខ្មៅ?