តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​កង្វះ​វីតាមីន​ដែល​បណ្តាល​ឱ្យ​អង្គែ​សក់​មាន​អង្គែ​?