តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​រលាក​ពោះវៀន​លឿន​បំផុត?