ឃើញ​ថា​មាន​ម្សៅ​ពីរ​ថង់​នៅ​លើ​ដៃ​ស្តាំ និង​ឆ្វេង ហើយ​ចុះ​ពីលើ​ក្បាល​អាកាសយានដ្ឋាន​ស្រួល​ជាង